ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Βασική προϋπόθεση για τον άνεργο είναι να προέρχεται από λύση σύμβασης ή καταγγελία σύμβασης (απόλυση). Δεν επιδοτούνται όσοι αποχώρησαν από την τελευταία τους εργασία οικειοθελώς. Η προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης είναι 60 μέρες από την τελευταία μέρα εργασίας.

Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για να εγκριθεί η αίτηση του ανέργου είναι οι εξής:

α) εάν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:

1η περίπτωση

 • Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας εντός του τελευταίου 14μήνου χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες ασφάλισης.
 • Τουλάχιστον 80 ημέρες εργασίας κατ’ έτος για τα δύο τελευταία έτη πριν από την καταγγελία ή την λύση σύμβασης. Εδώ εννοούμε τους τελευταίους 24 μήνες χωρισμένους σε 2 12μηνα.

2η περίπτωση

 • Τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη (24 μήνες) πριν από τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται τα ένσημα των δυο τελευταίων μηνών.
 • Ογδόντα ημέρες εργασίας σε κάθε έτος τα δύο τελευταία έτη πριν από τη λήξη της εργασίας. Εδώ πάλι εννοούμε τους τελευταίους 24 μήνες χωρισμένους σε 2 12μηνα.

 β) μόνο εάν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά

 • τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας εντός 14μήνου πριν από τη λήξη της εργασιακής σχέσης χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες.

Μόνο για εργαζόμενους σε εποχικές επιχειρήσεις ισχύει:

Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε εποχικές επιχειρήσεις για μία σεζόν:

 • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • ογδόντα (80) ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους. Και Εδώ εννοούμε τους τελευταίους 24 μήνες χωρισμένους σε 2 12μηνα.

Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί για δύο συνεχόμενες σεζόν:

 • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και
 • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2)  προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους. Eννοούμε τους τελευταίους 24 μήνες χωρισμένους σε 2 12μηνα.

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

 • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

 • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους.

(Η εποχικότητα της εργασίας βεβαιώνεται με βεβαίωση εποχικότητας από τον εργοδότη.)

Υπάρχουν βεβαίως και εισοδηματικά κριτήρια.

Περισσότερα διαβάστε εδώ:

Επίδομα ανεργίας: Υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους «κόβεται» – Τι ισχύει με το εργόσημο

και εδώ:

https://www.kepea.gr/article.php?id=67

Η αίτηση υποβάλλεται από την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ